§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Bossomnores børn

Stk. 2. Søren Steen Hansen, 2820 Gentofte

§ 2. Formål

Stk. 1. at støtte børnene i Bossomnore i Burkina Faso bla. ved udvidelse af skolen, forbedring/udvidelse af undervisningen og de sundhedsmæssige tilstande.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen@burkina.dk

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året. Indkaldelse kan ske elektronisk.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter: 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Godkendelse af budget

7. Valg af næstformand

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af revisorer

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan sendes til formanden, næstformanden eller kassereren senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal sendes til bestyrelsen 1 måned før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal ved håndsoprækning. 

§ 5. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 2-4 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert andet år vælges medlemmer dog er stifterne af foreningen aldrig på valg men bliver siddende på “livstid”

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægter.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes et møde, hvor bestyrelsen vælger kasserer og sekretær. 

Stk. 4. Der kan nedsætte div, arbejdsgrupper til varetagelse af forskellige opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder.

§ 6. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 7. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Bestyrelsen forvalter foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konto i netbank i forening med et bestyrelsesmedlem. 

§ 8. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

§ 9. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan finde sted med 2/3 flertal på en generalforsamling.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre godgørende formål.

§ 10. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14.7.2017